Galerija4Аванти 2000 се грижи за своите клиенти,имаме високо стручен кадар кој е на располагање за сервис и одржување на сите типови врати кои  ги монтираме.

Голем број резервни делови ги имаме на лагер во нашиот магацински простор во Велес .Стоиме на располагање за секаков вид консултации и совети во врска со одржување и правилно користење на производите што ги дистрибуираме

Производите кои ги монтираме имаат гаранција за квалитет. Во гарантен рок ги одстрануваме сите недостатоци кои можат да се докажат како грешка во квалитетот од страна на производителот.

Galerija12