Фирмата АВАНТИ 2000 од Велес, се занимава со набавка и монтажа на противпожарни врати.

Вратите се тестрани по EU нормативи кои се усвоени и во Македонија и стандардизирани по норми кои истотака се усвоени во Македонија.

За вратите кои ги испорачуваме поседуваме сертификати од лабараториите во кои се вршени испитувања за противпожарност.